paragonie_sodium_compat-crypto_shorthash_keygen

method