paragonie_sodium_compat-crypto_stream_keygen

method