paragonie_sodium_core32_chacha20-encryptbytes

method