paragonie_sodium_core_chacha20-encryptbytes

method