paragonie_sodium_crypto-box_publickey_from_secretkey

method