paragonie_sodium_crypto32-box_publickey_from_secretkey

method